داستان بازی اتاق فرار نبش قبر از این قراره که

شما برای تحقیق در مورد اتفاق های عجیب و گم شدن افراد به این روستا دعوت شدین.
به گفته اهالی اولین قربانی این ماجراها، گورکنی بوده که بعد از نابینا شدن گم میشه.
شما برای شروع تحقیقات وارد خونه اون گورکن میشین.
به محض ورود متوجه موضوع عجیبی میشین و …

تیزر بازی اتاق فرار نبش قبر از این قراره که

پارسا بیطرف 1401/11/7