اتاق فرار های درام

(4) مورد

اتاق فرار رخنه


تهران،تهرانپارس

اتاق فرار ( رخنه) ارائه شده توسط مجموعه (EpicEscape)، این اتاق فرار در محله تهرانپارس تهران واقع شده است.

اتاق فرار کارما


تهران،نارمک

اتاق فرار (کارما) ارائه شده توسط مجموعه (step up)، این اتاق فرار در محله نارمک تهران واقع شده است.

اتاق فرار حس


تهران،هفت تیر

اتاق فرار (حس) ارائه شده توسط مجموعه (PrimeEscaperoom)، این اتاق فرار در محله هفت تیر تهران واقع شده است.