داستان بازی اتاق فرار ابناء الجن از این قراره که

اوضاع ام اصلا خوب نيست درد دارم...
نميدونم خوابم و كابوس ميبينم يا كه بيدارم و دارم واقعيت رو تجربه ميكنم.
آخرين چيزي كه يادم مياد بريدن رگ دست دوستام بود...

تیزر بازی اتاق فرار ابناء الجن از این قراره که