اتاق فرار های کاشان

(2) مورد

اتاق فرار آمرزش


کاشان،خیابان امیرکبیر

اتاق فرار (آمرزش) ارائه شده توسط مجموعه (MonamiEscape)، این اتاق فرار در محله خیابان امیرکبیر کاشان واقع شده است.

اتاق فرار شب پنجه


کاشان،خیابان سلمان

اتاق فرار (شب پنجه) ارائه شده توسط مجموعه (MonamiEscape)، این اتاق فرار در محله خیابان سلمان کاشان واقع شده است.